Tag: Ila Asepo

Ila Asepo (Alasepo) Recipe

Ila is the Yoruba word for Okra, and Asepo means “To cook

Owolabi Oluwasegun Owolabi Oluwasegun